Ślub Konkordatowy

Ślub Konkordatowy

 

Potrzebne dokumenty i wymagane czynności.

         

           Na podstawie Konkordatu podpisanego w 1998 roku pomiędzy Watykanem a Rzecząpospolitą Polską, ślub kościelny otrzymał taką samą moc prawną, jak ślub zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

 

I. Dokumenty z USC potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego.

 

 

1. Dowody tożsamości.

Należy je przedłożyć, aby uzyskać z USC zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa.

 

2. Skrócone odpisy aktów urodzenia.

Wydane przez USC właściwy dla naszego miejsca urodzenia.

Odpis aktu urodzenia w wielu urzędach wydawany jest od ręki.

 

Opłata:

- ok 22 zł.

 

3. Zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Wydane jest przez Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zameldowania jednej ze stron zamierzających wstąpić w związek małżeński. Zaświadczenie wystawiane jest w 3 egzemplarzach. Narzeczeni powinni razem udać do urzędu i przedłożyć w/w dokumenty, złożyć oświadczenia oznajmujace o braku ich wiedzy na temat jakichkolwik przyczyn uniemożliwiajacych wstąpienie w  zwiazek małżeński. Zaświadczenie zawiera też treść i datę złożonych oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Zaświadczenie powinna osobiście odebrać jedna z osób zamierzających wstąpić w związek małżeński. 

Zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa należy przekazać proboszczowi parafii, w której odbędzie się ślub, razem z innymi dokumentami wymaganymi przez Kościół.

Ważne: Zaświadczenia wydawane jest w terminie ok 1 tygodnia i ważne jest przez 3 miesiące od daty wydania.

 

Opłaty:  

- 5 zł. za wydanie zaświadczenia i 50 gr. za każdy załącznik

- 75 zł. za rejestrację aktu małżeństwa.

 

 

Dodatkowe dokumenty.

=> Osoby rozwiedzione: skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

=> Osoby z unieważnionym związkiem małżeńskim: skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o   unieważnieniu  małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu.

=> Wdowy lub wdowcy: odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

=> Osoby nieletnie: załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

=> Cudzoziemcy: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

    

 

 

II. Dokumenty i wymagania kościelne potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego.

 

 

1. Świadectwo chrztu.

Dokument ten jest równocześnie informacją o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, świadczącym, że dana osoba jest członkiem Kościoła Katolickiego, nie zawierała niegdy wcześniej związku małżeńskiego i nie skladała ślubów kapłańskich lub zakonnych.

Ważne: Termin ważności to 6 lub 3 miesiące od daty wystawienia dokumentu, zależnie od parafi, w której bierzemy ślub.

 

 

Opłata:

- ok 30 zł.

   

2. Świadectwo bierzmowania.

Wydawane jest ze świadectwem chrztu na tym samym dokumencie. Przy braku bierzmowania, powinno sie przyjąć ten sakrament jeszcze przed ślubem.

   

3. Zaświadczenia o zakończeniu kursów przedmałżeńskich.

   

4. Dowody tożsamości.

   

5. Czasem należy okazać ostatnie świadectwo z religii z oceną.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe dokumenty.

=> Wdowy lub wdowcy: Świadectwo zgonu współmałżonka

=> Nieletni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński bez wiedzy rodziców lub w przypadku ich sprzeciwu:  Zezwolenie  ordynariusza na pobłogosławienie zwiazku przez proboszcza.

 

 

 

 

 

 

Pozostałe wymagania kościelne.

 

=> Sakrament małżeństwa powinien być udzielony w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Jeżeli narzeczeni zamierzają wziąć ślub na terenie innej parafii, proboszcz parafii rodzinnej musi wystawić licencję na ślub (za pozwoleniem ordynariusza lub proboszcza).

 

 

=> Katolicki ślub kościelny może odbyć się każdego dnia, z wyjątkiem Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Tylko w wyjątkowych wypadkach ksiądz może błogosławić katolicki związek małżeński w Adwencie lub w Wielkim Poście.

 

=> Świadkami cywilnymi ślubu kościelnego powinni być katolicy, żyjący zgodnie z nauką Kościoła. Nie mogą nimi być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych lub te, które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania. W niektórych parafiach proboszcz może żądać okazania świadectw bierzmowania świadków.

 

=> Zapowiedzi: Wywieszane są na dwa tygodnie przed datą slubu i informują o zamiarze wejścia danej pary w związek małżeński.

 

 

=> Spowiedź: Jedna spowiedź po dostarczeniu wszystkich dokumentów i spisaniu protokołu przedślubnego, druga na kilka dni przed ślubem. Przed spowiedzią należy uprzedzić księdza, że przystępujemy do spowiedzi przedślubnej. Potwierdzenie spowiedzi dostajemy na wydanych przez parafię wcześniej „karteczkach”, które okazujemy tuż przed ceremonią ślubną.

 

 

 

 

 

III. Opłaty kościelne za Ceremonię Ślubu Konkordatowego.

 

 

1.   Udzielenie sakramentu ślubu: 100 zł.  do  800 zł.

    * w niektórych kościołach bez opłaty lub tzw.‘co łaska'

 

 

 

2.   Organista:  50 zł.   do  300 zł.

    * w niektórych kościołach bez opłaty lub tzw.‘co łaska'

 

 

3.   Zapowiedzi: 70 zł.  do  200 zł.

    * w niektórych kościołach bez opłaty

 

 

4.   Dodatkowo, w niektórych kościołach: ok. 50 zł.  zapalenie świec.

 

 

5.   Przybranie kościoła kwiatami: najczęściej we własnym zakresie.

 

 

 

 

      Po ceremonii ślubnej, małżonkowie i świadkowie podpisują zaświadczenie o zawarciu małżeństwa na formularzu, który dostarczyli wcześniej z USC.

Jedno zaświadczenie zostaje w parafii, drugie otrzymują świeżo poślubieni małżonkowie. Trzeci egzemplarz zaświadczenia, duchowny, przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa danej pary, powinien przekazać do Urzędu Stanu Cywilnego. Na jego podstawie kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje 3 bezpłatne odpisy.

 

 

 

* Podane w powyższym artykule informacje dotyczą ogólnych przepisów i zasad stosowanych w większości  USC i parafiach kościelnych. Niektóre terminy, opłaty lub przepisy magą być inne w róznych częściach Polski.

 

Dane Kontaktowe